SM Felin

ul. Wł. Jagiełły 10

20-281 Lublin

numery kontaktowe

81 746-81-70
81 746-81-71
81 746-81-72

adres e-mail

sekretariat@felin.pl

Rada Nadzorcza

ROK 2023

UCHWAŁY:

1/23 - w spr. przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej SM "Felin" na 2023 rok

2/23 - w spr. urealnienia wysokości pobieranych ołat na poszczególne nieruchomości z podziałem na lokale mieszklane i użytkowe

3/23 - w spr. przyjęcia projektu uchwały Walnego Zgromadzenia SM "Felin" zmieniającej uchwałę nr 30/22 z dnia 04.10.2022 r. dot. najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć

4/23 - w spr. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SM "Felin" w Lublinie za rok 2022

7/23 - w spr. zmiany zakresu czynności na stanowisku Z-cy Prezesa Zarządu ds. GZM

8/23 - w spr. ustalenia wysokości opłat za 1m2 za wynajem pomieszczeń po zlikwidowanych zsypach w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Felin"

10/23 - w spr. podziału Walnego Zgromadzenia na części i zaliczenia Członków do poszczególnych części Walneo Zgromadzenia

11/23 - w spr. zgłoszenia kandydatów na delegata i z-cę delegata na Walne Zgromadzenie regionalnego Związku Rewizyjnego SM w Lublinie oraz przedstawicieli na zjazd przedkongresowy przed VII Kongresem Spółdzielczości

12/23 - w spr. zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Felin" w Lublinie

13/23 - w spr. przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Felin" w Lublinie za 2022 rok

14/23 - w spr. przyjęcia projektu uchwały Walnego Zgromadzenia SM "Felin" dot. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2022

15/23 - w spr. sprzedaży akcji Spółki Inwestprojekt Lublin S.A.

16/23 - w spr. ustalenia wysokości opłaty za 1m2 za wynajem lokalu w budynku przy ul. K. Jadwigi 9

18/23 - w spr. przyjęcia sprawozdania Komisji ds. GZM Rady Nadzorczej

19/23 - w spr. zmiany "Regulaminu korzystania z miejsc parkingowych przy ul. Jaskółczej 13 stanowiących zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej "Felin" w Lublinie"

20/23 - w spr. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Felin" w Lublinie z działalności za 2022 rok

21/23 - w spr. uchylenia uchwały nr 3/23 z dnia 30.01.2023 r. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie

22/23 - w spr. wyboru Komisji stałych Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Felin" w Lublinie

23/23 - w spr. udzielenia pełnomocnictwa na Zjazd Przedkongresowy

24/23 - w spr. zatwierdzenia rozszerzenia Planu Remontów na 2023 r.

25/23 - w spr. ustalenia zaliczki na pokrycoe kosztów przygotowania ciełej wody użytkowej przy ul. Pergolowej 4 oraz centralnego ogrzewania w nieruchomościach przy ul. Pergolowej 1, 3, 4 i 5 w Lublinie

26/23 - w spr. urealnienia wysokosci pobieranych opłat na poszczególne nieruchomości z podziałem na lokale mieszkalne i użytkowe

27/23 - w spr. ustalenia opłaty za usługi wodne ul. Jaskółcza 13

28/23 - w spr. utworzenia funduszu celowego na sfinansowanie remontu płyt balkonowych w nieruchomości przy ul. Jaskółczej 13

29/23 - w spr. aktualizacji "Regulaminu korzystania z miejsc parkingowych przy ul. jaskółczej 13 stanowiacych zaspby Spółdzielni Mieszkaniowej "Felin" w Lublinie

31/23 - w spr. przyjęcia planu finansowo-gospodarczego działalności Spółdzielni Mieszkaniowej "Felin" na 2024 rok oraz urealnienia wysokości pobieranych opłat na poszczególne nieruchomości z podziałem na lokale mieszkalne i użytkowe

PORZĄDEK OBRAD: 30.01. 06.03, 24.04, 15.05, 18.09. 20.11.

PROTOKOŁY: 30.01, 06.03, 24.04, 15.05, 18.09

 

ROK 2022

UCHWAŁY:

2/22 - w spr. przyjęcia projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Członków SM "Felin" dot. uchwalenia Regulaminu RN SM "Felin"

3/22 - w spr. przyjęcia projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Członków SM "Felin" dotyczącej uchwalenia zmian Statutu SM "Felin"

4/22 - w spr. zmiany "Regulaminu rozliczania kosztów GZM, gospodarki cieplnej, zuzycia wody i odprowadzania ścieków w SM "Felin"

8/22 - w spr. przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2021 rok

9/22 - w spr. przyjęcia Sprawozdania Komisji ds. GZM za 2021 rok

10/22 - w spr. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SM "Felin" w Lublinie za 2021 rok

11/22 - w spr. przyjęcia "Planu pracy Rady Nadzorczej SM "Felin" na 2022 rok"

12/22 - w spr. przyjęcia "Planu pracy Komisji Rewizyjnej SM "Felin" na 2022 rok"

13/22 - w spr. przyjecia "Planu remontów SM "Felin" na 2022 rok"

14/22 - w spr. przyjęcia finansowania wymiany wodomierzy w nieruchomosciach Os. Jagiellońskiego i Os. Pergolowa.

16/22 - w spr. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SM "Felin" w Lublinie z działalności za 2021 rok

17/22 - w spr. przyjęcia sprawozdania finansowego SM "Felin" w Lublinie za 2021 rok

18/22 - w spr. przyjęcia projektu uchwały Walnego Zgromadzenia SM "Felin" dot. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2021

19/22 - w spr. zmiany uchwały nr 14/22 w spr. finansowania wymiany wodomierzy w nieruchomościach na Os. Pergolowa i Os. Jagiellońskim

20/22 - w spr. zmiany wysokości opłaty na fundusz remontowy w nieruchomościach przy ul. K. Jadwigi 1,5,7,9,11,15; ul. Pergolowa 1,3,4,5;K. Jadwigi 19 i Wł. Jagiełły 24

21/22 - w spr. wprowadzenia Regulaminu Zarządu SM "Felin"

23/22 - w spr. przyjęcia struktury organizacyjnej SM "Felin" w Lublinie

24/22 - w spr. ustalenia opłaty za usługi wodne ul. Jaskółcza 13

28/22 - w spr. zmiany Uchwały nr 4/17 z dnia 20.02.2017 r. dotyczącej opłaty za wysyłkę korespondencji

29/22 - w spr. urealnienia wysokości pobieranych opłąt na poszczególne nieruchomości z podziałem na lokale mieszkalne i użytkowe

30/22 - w spr. urealnienia wysokości pobieranych opłat na poszczególne nieruchomości z podziałem na lokale mieszkalne i użytkowe

31/22 - w spr. przyjęcia finansowania wymiany ciepłomierzy w nieruchomości - Os. Pergolowa

32/22 - w spr. podziału Walnego Zgromadzenia na części i zaliczenia Członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia

33/22 - w spr. ustalenia liczby członków rady Nadzorczej reprezentujących poszczególne części Walnego Zgromadzenia

34/22 - w spr. zgłoszenia kandydatów na delegata i z-cę delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie

36/22 - w spr. zatwierdzenia Planu Remontów na 2023

37/22 - w spr. rozliczenia nadwyżki bilansowej za rok 2021

38/22 - w spr. przyjęcia planu finansowo-gospodarczego działalności SM"Felin" na 2023 r. oraz urealnienia wysokości pobieranych opłat na poszczególne nieruchomosci z podziałem na lokale mieszkalne i użytkowe

39/22 - w spr. przejęcia na majątek Spółdzielni trzech miejsc postojowych położonych w nieruchomości przy ul. Gęsiej 17-23 w Lublinie

40/22 - w spr. zmiany "Regulaminu rozliczania kosztów GZM, gospodarki cieplnej, zużycia wody i odprowadzania ścieków w SM "Felin"

PORZĄDEK OBRAD: 07.02., 28.03. 30.05, 22.08. 17.10, 21.11,

PROTOKOŁY:  1/22, 2/22, 3/22, 4/22, 5/22, 6/22

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2022

ROK 2021

Uchwały:

1/21 - w sprawie zmiany Regulaminu obrad Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Felin" w Lublinie

2/21 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Felin" w Lublinie

3/21 - w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Felin" w Lublinie

4/21 - w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki mieszkaniowej, gospodarki cieplnej, zużycia wody i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej "Felin"

5/21 - w sprawie zmiany zaliczki na pokrycie kosztów podgrzania wody użytkowej

6/21 - w sprawie zmiany wysokosci stawki funduszu remontowego nieruchomości przy ul. Pergolowej 1, 3, 4, 5

11/21 - w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Komisji ds. GZM za 2020 rok

12/21 - w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 rok

13/21 - w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do sprawdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Felin" w Lublinie za rok 2020

14/21 - w sprawie użyczenia dla Gminy Lublin miejsca na elewacji budynku przy ul. Wł. Jagieły 12 w Lublinie w celu montażu kamery systemu monitoringu wizyjnego miasta

15/21 - w sprawie czasowego sfinansowania ze środków funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Felin" kosztów wymiany dźwigu osobowego

16/21 - w sprawie zmiany Uchwały nr 35/20 z dnia 14.12.2020 r.

17/21 - w sprawie urealnienia wysokości pobieranych opłat na poszczególne nieruchomości z podziałem na lokale mieszkalne, użytkowe, garaże i miejsca postojowe

18/21 - w sprawie zmiany stawek najmu za garaże i miejsca parkingowe w nieruchomosci na ul. Gęsiej w Lublinie

19/21 - w sprawie uchwalenia "Regulaminu korzystania z miejsc parkingowych przy ul. Jaskółczej 13 stanowiacych zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej "Felin" w Lublinie

20/21 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu świadczenia usług przez SM Felin dla podmiotów zewnętrznych w zakresie dostarczania wody

22/21 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SM "Felin" w Lublinie z działalności za 2020 rok

25/21 - w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego SM "Felin" w Lublinie za 2020 r.

26/21 - w sprawie zmainy uchwały nr 5/20 z dnia 18.05.2020 r. dot. przyjęcia projektu uchwały Walnego Zgromadzenia SM "Felin" o podziiale nadwyżki bilansowej za rok 2019

27/21 - w spr. przyjęcia projektu uchwały Walnego Zgromadzenia SM "Felin" dot. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2020

28/21 - w spr. przyjęcia projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Członków SM "Felin" dot. sprzedaży akcji Inwestprojekt Lublin S.A.

29/21 - w spr. przyjęcia na majątek Spółdzielni dwóch garaży położonych w nieruchomości przy ul. Gęsiej 17-23 w Lublinie

30/21 - w spr. uchwalenia "Regulaminu użytkowania - zajmowania części wspólnych stanowiących zasoby SM "Felin" w Lublinie

31/21 - w spr. zmiany Uchwały nr 35/20 z dnia 14.12.2020 r.

32/21 - w spr. przyspieszenia realizacji wymiany stolarki okiennej na klatkach schodowych w budynkach wysokich

33/21 - w spr. wykonania instalacji monitoringu wizyjnego na terenie SM "Felin"

34/21 - w spr. sprostowania oczywistej pomylki pisarskiej w Uchwale Rady Nadzorczej nr 28/20 z dnia 19.10.2020 r.

35/21 - w spr. zmniejszenia składki na fundusz remontowy w nieruchomości przy ul. Królowej jadwigi 15

36/21 - w spr. sfinansowania wymiany wodomierzy w nieruchomości przy ul. Jaskółczej 13

38/21  - w spr. zmiany wysokości zaliczki na pokrycie kosztów konserwacji zieleni na os. Jaskółcza

39/21 - w spr. przyjęcia struktury organizacyjnej SM "Felin" w Lublinie na rok 2021

40/21 - w spr. zmiany wysokości zaliczki na pokrycie kosztów c.o., zimnej wody i przygotowania ciepłej wody użytkowej

41/21 - w spr. zmiany Regulaminu tworzenia i wydatkowania funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych

42/21 - w spr. zmiany planu remontów na 2021 r. - Uchwały nr 35/20 z dnia 14.12.2020 r.

43/21 - w spr. zatwierdzenia robót remontowych na 2022 r.

44/21 - w spr. uchylenia Uchwały Rady nadzorczej nr 7/20 z dnia 18 maja 2020 r.

45/21 - w spr. zmiany plaun remontów na 2021 r. i zmiany uchwał RN nr 42/21 i nr 43/21 w treści dot. wymiany dźwigów na nieruchomości Wł. Jagiełły 16

46/21 - w spr. sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w Uchwale Rady Nadzorczej nr 10/20 z dnia 18 maja 2020 r.

47/21 - w spr. przyjęcia planu finansowo-gospodarczego działalności SM "Felin" na 2022 rok.

48/21 - w spr. urealnienia wysokości pobieranych opłat na poszczególne nieruchomości z podziałem na lokale mieszkalne, użytkowe, garaże i miejsca postojowe

49/21 - w spr. rozliczenia nadwyżki bilansowej za rok 2018

50/21 - w spr. odpowiedzi na ofertę SG Construction Sp. z o.o. ustanowienia służebności przechodu i przejazdu przez działke nr 46/10 - ul. Pergolowa

52/21 - w spr. uchwalenia Rewgulaminu konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu SM "Felin" w Lublinie

PORZĄDEK OBRAD: 01.02, 15.03, 26.04, 24.05, 21.06, 23.08, 27.09, 25.10, 22.11, 30.12,

PROTOKOŁY: 01.02, 15.03, 26.04, 24.05, 21.06, 23.08, 27.09, 25.10, 22.11, 30.12

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2021

ROK 2020

UCHWAŁY: 1/20, 2/20, 4/20, 5/20, 6/20, 7/20, 8/20, 9/20, 10/20, 11/20, 12/20, 13/20  14/20, 15/20, 16/20, 18/20, 19/20, 20/20, 21/20, 22/20, 23/20, 24/20 26/20, 27/20, 28/20, 29/20, 31/20, 34/20, 35/20, 36/20, 37/20, 38/20, 39/20

PORZĄDEK OBRAD:  27.01,  24.0218.05, 15.06, 03.08, 21.09 , 19.10, 23.11, 14.12

PROTOKOŁY:  27.0124.02, 18.05, 15.06, 03.08, 21.09, 19.10, 23.11, 14.12

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2020

 

ROK 2019

UCHWAŁY:  1/19, 2/19, 3/19, 4/19, 5/19, 6/19, 7/19, 8/19, 9/1910/19 , 11/19, 12/19, 13/19, 14/19, 15/19, 16/19, 17/19, 18/19, 19/19, 20/19, 21/19, 22/19, 23/19, 24/19, 25/19, 26/19, 27/19, 28/19, 29/19, 30/19, 31/19, 32/19, 33/19, 34/19, 35/19, 36/19, 37/19, 38/19, 39/19, 40/19, 41/19, 42/19, 43/19, 44/19, 45/19, 46/19, 47/19, 48/19, 49/19, 50/19, 51/19, 54/19, 55/19, 56/19, 57/19, 58/19, 59/19, 60/19, 61/19

PORZĄDEK OBRAD:  25.03, 13.0215.04,  27.05,  10.06,  15.07,  19.08, 17.09, 28.10, 28.1116.12

PROTOKOŁY:  28.0113.0225.0315.04,  27.0510.06, 15.07, 19.08,  17.09,  28.10, 28.1116.12

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2019

 

ROK 2018

UCHWAŁY:  1/18, 2/18, 3/18, 4/18, 5/18, 6/18, 7/18, 8/18, 9/18, 10/18, 12/18, 13/18, 14/18, 15/18, 17/18, 18/18, 19/18, 20/18, 21/18, 23/18, 24/1825/18, 27/18, 28/18, 29/18, 30/18, 31/18, 32/18, 33/18, 34/18, 36/18, 37/18, 38/18, 39/18, 40/18, 41/18, 42/18, 44/18, 45/18, 46/18, 48/18, 49/18

SPRAWOZDANIE ZA 2018

 

UCHWAŁY 2005

14/05 z 21.11.2005 r. - zmiana stawki opłaty abonamentowej za wodomierz zbiorczy i in.

20/05 z 19.12.2005 r. - przyjęcie "Regulaminu używania lokali i porządku domowego..."

UCHWAŁY 2004

02/2014 z 23.02.2004 r. - ustalenie opłaty abonamentowej za wodomierze zbiorcze i in.

SM Felin

ul. Wł. Jagiełły 10

20-281 Lublin

Dane kontaktowe:

Numery telefonów:

81 746-81-70
81 746-81-71
81 746-81-72

Adresy e-mail:

sekretariat@felin.pl

Copyright 2018.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij