Nowe mieszkania Lublin

Nowe budownictwo

Oferta mieszkaniowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa FELIN

Lublin ul. Wł. Jagiełły 10

tel.

81 746-81-70

81 746-81-71

81 746-81-72

e-mail: sekretariat@felin.pl

Strona główna
    O Spółdzielni
   
 


* * *

    Oferta Mieszkaniowa
 

Nowe budownictwo Lublin

 
Na działce o pow. 1,5 ha, położonej w Lublinie przy ul. Gęsiej/ul. Jana Pawła II, powstał zespół 4 budynków wielorodzinnych w niskiej zabudowie i nowoczesnej architekturze.

 
   

     Witamy Państwa na naszych stronachINFORMACJA

w związku z nowelizacją przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych
(Ustawa z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
Ustawy - Kodeks Postępowania Cywilnego oraz Ustawy - Prawo Spółdzielcze,
Dziennik Ustaw - poz. 1596).

Spółdzielnia Mieszkaniowa FELIN w Lublinie, informuje, że z dniem 09.09.2017 r. weszła w życie nowelizacja przepisów Ustawy z dnia 15.09.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

W związku z powyższym, na podstawie art. 3 ust. 1 w/w Ustawy, członkiem Spółdzielni jest osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej "ekspektatywą własności", będąca założycielem spółdzielni, z zastrzeżeniem ust. 9.

Osoby te nie składają deklaracji członkowskiej.Osoby, którym przysługuje prawo odrębnej własności lokalu będą członkami Spółdzielni, jeżeli złożą deklarację członkowską i zostaną przyjęte w poczet członków Spółdzielni przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej FELIN w Lublinie.

Nowi członkowie Spółdzielni nie wnoszą wpisowego i udziałów.Uchwała Nr 10/18
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Felin" w Lublinie
z dnia 21 marca 2018 r.


w sprawie: wyboru kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej "Felin" w LublinieW związku z ogłoszonym konkursem na wybór Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Felin" w Lublinie oraz w oparciu o § 59 ust. 3 i § 54 ust 1. pkt 10 Statutu Spółdzielni - Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1

W głosowaniu tajnym - Rada Nadzorcza:
1. Dokonała wyboru kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Felin" w Lublinie w osobie Pana Piotra Baranowskiego.
2. Powołuje z dniem 22 marca 2018 r. Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Felin" w Lublinie w osobie Pana Piotra Baranowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

/Eugeniusz Bielak/

/Daniel Wójtowicz/


Do pobrania: Skan Uchwały Nr 10/18 w formacie .pdfUchwała Nr 3/18
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Felin" w Lublinie
z dnia 19 stycznia 2018 r.


w sprawie: odwołania Pana Jacka Czerniaka z funkcji Prezesa Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej "Felin" w LublinieRada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Felin" w Lublinie, na podstawie §59 ust. 3 oraz §54 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Felin" w Lublinie, uchwala co następuje:

§1

W głosowaniu tajnym - Rada Nadzorcza:
1. Odwołuje z dniem 19 stycznia 2018 r. Pana Jacka Czerniaka z funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Felin" w Lublinie.
Powodem odwołania Pana Jacka Czerniaka z funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Felin" w Lublinie jest brak współpracy z jego strony z Radą Nadzorczą Spółdzielni, niegospodarność mieniem Spółdzielni, a także brak wystarczającego doświadczenia i wiedzy o prawidłowym funkcjonowaniu spółdzielni mieszkaniowejych niezbędnych do zajmowania tego stanowiska po stronie Pana Jacka Czerniaka. W okresie dotychczasowej pracy Pan Czerniak nie wykazał się wymaganymi na tym stanowisku umiejętnościami zarządczymi. Rada Nadzorcza powierzyła Panu Jackowi Czerniakowi stanowisko Prezesa Zarządu w celu odpowiedniego kierowania działalnością Spółdzielni, gospodarowania jej zasobami mieszkaniowymi i prowadzenia wewnętrznych spraw Spółdzielni. Wbrew tym oczekiwaniom, do dnia dzisiejszego zasoby mieszkaniowe Spółdzielni pod kierownictwem Pana Czerniaka znajdują się w nienależytym stanie techniczno-użytkowym, a jakiekolwiek negatywne oceny organizacji pracy pracowników Spółdzielni, zgłaszane przez członków Rady Nadzorczej do Prezesa Zarządu, były wielokrotnie przez niego ignorowane.
2. Upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółdzielni w sprawie dokonywania czynności prawnych z zakresu prawa pracy pomiędzy Spółdzielnią, a Panem Jackiem Czerniakiem.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

/Eugeniusz Bielak/

/Daniel Wójtowicz/


Do pobrania: Skan Uchwały Nr 3/18 w formacie .pdf


Oferta pracy


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Felin" w Lublinie przyjmie do pracy
na stanowisko gospodarza rejonuI. Wymagania:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie minimum podstawowe,
- oświadczenie o niekaralności za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- zaświadczenie o stanie zdrowia + praca na wysokości powyżej 3m,
- uprawnienia do kierowania ciągnikiem z przyczepą (prawo jazdy kat. T lub C+E),
- dyspozycyjność, odpowiedzialność, dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

II. Zakres wykonywanych prac i wynagrodzenie:
- wykonywanie wszelkiego rodzaju prac gospodarczych i porządkowych w budynkach Spółdzielni i wokół nich na przestrzeni całego roku kalendarzowego,
- umowa o pracę,

III. Wymaganie dokumenty:
- podanie + CV,
- kserokopie świadectw pracy,
- kserokopie potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- oświadczenie o gotowości podjęcia pracy w terminie wskazanym przez Zarząd.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zmianami.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji."

Dokumenty prosimy składać w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Wł. Jagiełły 10, w terminie do dnia 15.06.2018 r. do godziny 12.30.
 


   
 


Historia | Zarząd | Statut | Plany osiedli | Galeri zdjęć | Kontakt | O inwestycji | Opis bud. A1  A2  A3   B

 


Copyright Spółdzielnia Mieszkaniowa Felin

Projekt LSI Lublin