Nowe mieszkania Lublin

Nowe budownictwo

Oferta mieszkaniowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa FELIN

Lublin ul. Wł. Jagiełły 10

tel.

81 746-81-70

81 746-81-71

81 746-81-72

e-mail: sekretariat@felin.pl

Strona główna
    O Spółdzielni
   
 


* * *

    Oferta Mieszkaniowa
 

Nowe budownictwo Lublin

 
Na działce o pow. 1,5 ha, położonej w Lublinie przy ul. Gęsiej/ul. Jana Pawła II, powstał zespół 4 budynków wielorodzinnych w niskiej zabudowie i nowoczesnej architekturze.

 
   

     Witamy Państwa na naszych stronachINFORMACJA

w związku z nowelizacją przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych
(Ustawa z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
Ustawy - Kodeks Postępowania Cywilnego oraz Ustawy - Prawo Spółdzielcze,
Dziennik Ustaw - poz. 1596).

Spółdzielnia Mieszkaniowa FELIN w Lublinie, informuje, że z dniem 09.09.2017 r. weszła w życie nowelizacja przepisów Ustawy z dnia 15.09.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

W związku z powyższym, na podstawie art. 3 ust. 1 w/w Ustawy, członkiem Spółdzielni jest osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej "ekspektatywą własności", będąca założycielem spółdzielni, z zastrzeżeniem ust. 9.

Osoby te nie składają deklaracji członkowskiej.Osoby, którym przysługuje prawo odrębnej własności lokalu będą członkami Spółdzielni, jeżeli złożą deklarację członkowską i zostaną przyjęte w poczet członków Spółdzielni przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej FELIN w Lublinie.

Nowi członkowie Spółdzielni nie wnoszą wpisowego i udziałów.Ogłoszenie

w sprawie przeprowadzenia konkursu na funkcję Prezesa Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej FELIN w Lublinie


Wymagania:

 1. Co najmniej 10 letni staż pracy, w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym związanym
  z zarządzaniem 10 osobowym zespołem ludzi,
 2. odpowiednie wyższe wykształcenie techniczne.
Wymagania dodatkowe:
  Mile widziane posiadanie licencji zarządcy nieruchomości lub zobowiązanie się
  do jej uzyskania w okresie 6 miesięcy lub uprawnienia budowlane.
Wymagane dokumenty:
 1. Podanie skierowane do Rady Nadzorczej SM Felin w Lublinie,
 2. życiorys zawodowy,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopia dokumentów poświadczających ukończenie wyższych studiów inżynierskich,
 5. zaświadczenie o stanie zdrowia,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 9. kserokopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy,
 10. oświadczenie o gotowości podjęcia pracy w terminie wskazanym przez Radę Nadzorczą.
Dodatkowe dokumenty:
  Kandydat może złożyć inne dokumenty, potwierdzające jego kwalifikacje, w szczególności
  doświadczenia w organizowaniu i kierowaniu pracą podmiotów gospodarczych oraz
  dotyczących znajomości problematyki spółdzielczości mieszkaniowej.
Komplet kserokopii dokumentów należy złożyć do dnia 19.03.2018 r. do godziny 15.00 do Sekretariatu Spółdzielni, ul. Wł. Jagiełły 10 w Lublinie (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Spółdzielni).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21.03.2018 r.

W ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów.
Po tym terminie zostaną one komisyjnie zniszczone. 


   
 


Historia | Zarząd | Statut | Plany osiedli | Galeri zdjęć | Kontakt | O inwestycji | Opis bud. A1  A2  A3   B

 


Copyright Spółdzielnia Mieszkaniowa Felin

Projekt LSI Lublin