SM Felin

ul. Wł. Jagiełły 10

20-281 Lublin

numery kontaktowe

81 746-81-70
81 746-81-71
81 746-81-72

adres e-mail

sekretariat@felin.pl

Walne Zgromadzenie czerwiec 2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie działając na podstawie § 37 ust. 1 Statutu Spółdzielni zawiadamia, że w dniach 24-25.06.2019 r. odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni z podziałem na 2 części:

- dnia 24.06.2019 r. o godzinie 17.00 na Poczekajce w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów przy Al. Kraśnickiej 76 - sala teatralna (przy kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka) obejmujące członków z nieruchomości przy ul. Gęsiej 17, 19, 21 i 23 oraz Pergolowej 1, 3, 4 i 5,

- dnia 25.06.2019 r. o godzinie 17.00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. J. Franczaka „Lalka” 43 w Lublinie, obejmujące członków z nieruchomości przy ul. Kr. Jadwigi 1, 5, 7, 9, 11, 15, 19 i W. Jagiełły 2, 6, 10, 12, 16, 24 (Osiedle Jagiellońskie) oraz ul. Jaskółczej 13.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego, Z-cy Przewodniczącego i Sekretarza Prezydium.

3. Przedstawienie listy pełnomocnictw.

4. Odczytanie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.

6. Przedstawienie wniosków polustracyjnych Regionalnego Związku Rewizyjnego SM w Lublinie.

7. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawidłowości zwołania części Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

8. Prezentacja kandydatów na Członków Rady Nadzorczej i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej – 1 mandat z Osiedla Gęsia i 1 mandat z Osiedla Pergolowa.

9. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2018 r. - podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2018 r. - podjęcie uchwały.

11. Przedstawienie projektów zmian w Statucie Spółdzielni - dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu.

12. Przedstawienie informacji o bieżącej sytuacji finansowej Spółdzielni.

13. Podjęcie uchwał w sprawach:

a). wyboru delegata i jego zastępcy na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie,

b). oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć,

c). udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za działalność w 2018 r.,

14. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej – rozpatrzenie zgłoszonych wniosków i podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia zgłoszonych wniosków.

15. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

16. Zamknięcie obrad.

Na zebranie prosimy przyjść z dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Członkowie Spółdzielni mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik powinien dostarczyć pisemne pełnomocnictwo w oryginale przed rozpoczęciem obrad danej części WZ. Pełnomocnictwo zostanie dołączone do protokołu obrad WZ. Formularz pełnomocnictwa można otrzymać w biurze Spółdzielni lub wydrukować osobiście wzór zamieszczony na stronie www.felin.pl w zakładce „Dla mieszkańca/druki do pobrania”.

UWAGA! (dotyczy Członków zamieszkałych na Osiedlu Gęsia i Osiedlu Pergolowa)

Zgodnie z § 46 ust. 5 i 6 Statutu, pisemne zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej z Osieldla Gęsia i Osiedla Pergolowa, poparte przez co najmniej 10 członków Spółdzielni, zamieszkałych w tych Osiedlach, spośród Członków z tych Osiedli, należy składać w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Wł. Jagiełły 10 w Lublinie w terminie nie krótszym niż 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 10 czerwca 2019 r. do godz. 17.00.

Zgłoszenia kandydatów dokonane po tym terminie lub niekompletne, nie będą przyjmowane.

Uwaga! Zgodnie z § 46 ust. 4 Statutu Spółdzielni, nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje Rady.

Do zgłoszenia kandydatów należy dołączyć pisemną zgodę kandydata na kandydowanie oraz oświadczenie o nie naruszaniu zakazu konkurencji, zgodnie z § 63 Statutu Spółdzielni.

W związku z brakiem możliwości sporządzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości, wynikającej z trwającego procesu odtwarzania danych utraconych w wyniku ataku na system informatyczny nieporządanego oprogramowania szyfrującego, przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia nie będzie przedstawienie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.

Informujemy, że wszystkie projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, będą wyłożone do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Wł. Jagiełły 10 w Lublinie od dnia 10.06.2019 r., w dni robocze w godzinach:

- poniedziałek od godziny 8.00 do 16.00,

- wtorek, środa, czwartek od godziny 8.00 do 14.00,

- piątek od godziny 8.00 do 12.00.

Członek ma prawo do zapoznania się z w/w dokumentami.

 

Zawiadomienie Zarządu SM "Felin" o miejscu i terminie Walnego Zgromadzenia >>otwórz

Uchwała RN nr 14/19 - miejsce i termin Walnego Zgromadzenia  >>otwórz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej >>otwórz

Sprawozdanie Zarządu >>otwórz

Uchwała RN nr 26/19 - projekt zmiany par. 56 ust. 2  Statutu SM "Felin" >>otwórz

Uchwała RN nr 27/19 - projekt zmiany par. 32 ust. 4  Statutu SM "Felin" >>otwórz

Uchwała RN nr 28/19 - projekt zmiany par. 44 ust. 8  Statutu SM "Felin" >>otwórz

Uchwała RN nr 29/19 - projekt zmiany pra. 39 ust. 5  Statutu SM "Felin" >>otwórz

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia >>otwórz

Pełnomocnictwo do udziału i głosowania na Walnym Zgromadzeniu w imieniu Członka >>otwórz

Lista poparcia dla kandydata na Członka Rady Nadzorczej + oświadczenie kandydata >>otwórz

 

SM Felin

ul. Wł. Jagiełły 10

20-281 Lublin

Dane kontaktowe:

Numery telefonów:

81 746-81-70
81 746-81-71
81 746-81-72

Adresy e-mail:

sekretariat@felin.pl

Copyright 2018.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij