SM Felin

ul. Wł. Jagiełły 10

20-281 Lublin

numery kontaktowe

81 746-81-70
81 746-81-71
81 746-81-72

adres e-mail

sekretariat@felin.pl

Przegląd elektryczny pięcioletni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Felin” w Lublinie ul. Wł. Jagiełły 10 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie przeglądu okresowego 5-cio letniego instalacji elektrycznych w zasobach SM "Felin".

Specyfikacja Zamówienia

dotyczącego wykonania okresowego 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznych w zasobach SM "Felin".

1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Felin” w Lublinie, ul. Władysława Jagiełły 10, 20-281 Lublin, tel. (81) 746 81 71.

2. Przedmiot zamówienia i zakres robót:

a) wykonanie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz usługowych będących w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, tj. „co najmniej raz na 5 lat kontrolą powinny być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów”,

b) naprawa usterek zagrażających życiu i zdrowiu użytkownika,

c) sporządzenie protokołów z kontroli zawierających wyniki kontroli oraz jej ustalenia.

Zamówienie dotyczy budynków przy ul. Władysława Jagiełły 2; 6; 10; 12; 16;  Królowej Jadwigi 1; 5; 7; 9; Pergolowej 1; 3; 4; Jaskółczej 13; Gęsiej 19; 21; 23 oraz garaży: Władysława Jagiełły 4a; 4c; 6a; 6c; 14a; 14c; 16a; Pergolowej 1; 3; 4; Gęsiej 17; 19; 21; 23 i Jaskółczej 13 w Lublinie.

Wykaz budynków - otwórz

3. Termin realizacji zamówienia.

Realizacja zadania rozpocznie się z chwilą podpisania umowy z nieprzekraczalnym terminem zakończenia prac do dnia: 31.03.2023 r.

4. Sposób przygotowania oferty.

Oferta powinna:

- być opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, Regon, KRS, lub wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,

- być podpisana czytelnie przez oferenta,

- zawierać cenę netto i brutto za wykonanie całości przeglądu na podanych wyżej nieruchomościach.

5. Miejsce i termin składania ofert.

Oferta powinna być przesłana do dnia 17.02.2023 r., do godz. 13.00  za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Felin” w Lublinie, ul. Wł. Jagiełły 10, 20-281 Lublin, lub dostarczona osobiście do sekretariatu Spółdzielni pod w/w adres w dni robocze w godzinach pracy Spółdzielni.
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Pięcioletni przegląd elektryczny”. Ponadto kopertę należy opisać danymi Wykonawcy.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do Zamawiającego.
Oferent przygotowuje i składa ofertę na własny koszt.
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

6. Warunki dotyczące wykonawcy robót.

Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac w uzgodnieniu z Zamawiającym, w sposób bezpieczny, jak najmniej uciążliwy i umożliwiający prawidłowe użytkowanie obiektu.

7. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Koperty z ofertami zostaną otwarte w dniu 20-21.02.2023 r. w siedzibie Spółdzielni, ul. Wł. Jagiełły 10. Zamawiający nie przewiduje obecności oferentów podczas otwarcia kopert.

8. Termin rozstrzygnięcia przetargu.

Wybór oferty zostanie dokonany do dnia 21.02.2023 r., a o wyborze Wykonawcy,  oferenci będą poinformowani telefonicznie, mailowo lub listem.

9. Informacja o unieważnieniu przetargu bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

10. Dodatkowe informacje.

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Administracji Krzysztof Szczęśniak  pod numerami telefonów: (81) 746-81-70  lub 601 525 126 w dni robocze w godzinach pracy Spółdzielni.

SM Felin

ul. Wł. Jagiełły 10

20-281 Lublin

Dane kontaktowe:

Numery telefonów:

81 746-81-70
81 746-81-71
81 746-81-72

Adresy e-mail:

sekretariat@felin.pl

Copyright 2018.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij